1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Lê Thị Huyền

  1. L

    KIỂM TRA SỐ LIỆU TRƯỚC KHI LÊN BCTC P2

    11. Chi phí tiền lương Tài khoản 334 Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập phải trả trả ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp các loại,...) của 12 tháng tiền cộng lại. Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán (Phần chi từ TK 111/112 + Các khoản giảm trừ (Các loại...
  2. L

    KỸ NĂNG KIỂM SOÁT SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TRƯỚC KHI LÊN BCTC

    Mình chia sẻ một số kỹ năng giúp các bạn kiểm tra nhanh số liệu trên Bảng Bảng Cân đối phát sinh, trước khi lên BCTC, cụ thể như sau: khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Tài khoản loại 1 và loại 2 Các Tài khoản loại 1 và loại 2 không có Số Dư Bên Có. Trừ một số TK 214 (Khấu hao), TK 229 (Các...