1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. N

    PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THUẾ GTGT NĂM 2021

    PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THUẾ GTGT NĂM 2021 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “…Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục…”. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài...