1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Đặc điểm của tài chính công

    Tài chính công có 4 đặc điểm chính và quan trọng được đề cập dưới đây: Tài chính công gắn liền với quyền sở hữu và quyền lực chính trị của nhà nước Theo đó, tài chính công sẽ gắn liền với quyền sở hữu của nhà nước và quyền lực chính trị của nhà nước. Quá trình tạo lập cũng như sử dụng quỹ tài...