1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Cần giúp Anh chị xem giúp trường hợp này ạ

    Doanh nghiệp TBC sản xuất sản phẩm A qua 2 phân xưởng (PX) chế biến liên tục, trong tháng có các tài liệu sau (đơn vị tính: 1.000 đồng): 1- Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng và trong tháng đã được tập hợp như sau: Khoản mục chi phí PX1 PX 2 DĐK1 CTK1 Cộng DĐK2 CTK2 Chi phí...