1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Trần Thị Thu Ngân

  1. T

    Nghiên cứu về Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

    Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2020, Khai thuế năm 2021 anh chị em lưu ý nghiên cứu kỹ về nghị định số 126/2020/NĐ-CP nhé kỹ năng trong cv A. Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN năm 2020 nhớ nhé cả nhà Giảm thuế TNDN 30% đối với các doanh nghiệp có...