1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Thu Trà

  1. T

    Chia sẻ Hướng dẫn tính thuế TNCN từ đầu tư vốn

    Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn như thế nào? Khi đầu tư vốn vào các doanh nghiệp, phần lợi nhuận cuối năm được chia cho các cổ đông, thành viên góp vốn gọi là cổ tức, phần lợi nhuận này cá nhân phải nộp thuế. Forum kế toán sẽ hướng dẫn trong bài viết sau: 1. Quy định về thuế TNCN từ đầu tư...