1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by thịnh Ngọc

  1. T

    Cần giúp Cách viết hàng hóa trên hóa đơn điện tử như thế nào

    Nếu khách đòi lấy bảng kê thì trong hóa đơn chị ghi hết món ra luôn. Khách nào ko lấy cứ ghi dịch vụ ăn uống là dc