1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Thanh Sơn

  1. T

    Cần giúp Lương của nhân viên Part-time có tính vào thuế TNCN không

    Bạn cho mình hỏi nếu quyết toán thuế trong trường hợp này thì kê vào phụ lục 5-1 hay 5-2 ?
  2. T

    Cần giúp Lương của nhân viên Part-time có tính vào thuế TNCN không

    Các bạn cho m hỏi về thuế TNCN đối vs nhân viên part - time. Công ty mình có thuê 2 bạn part - time giới thiệu sản phẩm chỉ phát sinh trong 1 tháng, lương dưới 2tr/tháng. Như vậy khi hạch toán m đưa thẳng vô chi phí, không thông qua 334 và làm TK TNCN quý ko đưa 2 bạn này vô và cả quyết toán cg...