1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by nguyễn mai chi

  1. N

    Hỏi về hoàn thuế GTGT

    Công ty đấy không được khấu trừ thuế GTGT, và chi phí của hóa đơn ấy không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN bạn nhé!