1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Kim Liên Nguyễn

  1. K

    Chia sẻ [GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT HAY KHÔNG]

    [GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT HAY KHÔNG] Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: kho ngoai quan “2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ...