1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Kha Vân

  1. K

    Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế ntn

    Bạn thành lập hộ kd cá thể ngoài đóng thuế môn bài hàng năm, đóng cả khoán theo mức đăng ký ban đầu thì còn thuế nữa là: xuất hoá đơn nào thì thuế họ căn cứ giá trị, chủng loại hàng hoá dịch vụ x % thuế suất (nếu bán hàng hoá thuế 1,5%, cho thuê thiết bị: 10%, nhận khoán các công việc bao gồm cả...