1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 5
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Recent content by Hiểu Quang

  1. H

    Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế ntn

    Nhà mình cho em hỏi là hộ kinh doanh cá thể được xuất hoá đơn thông thường (ko vat) nhưng cuối quý phải lấy tổng tiền xuất ra x4.5% nộp thuế cho nhà nước? khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự