Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN 2019

Phuong Hanh

New member
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN 2019. Nộp chạm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN khiến doanh nghiệp phải chịu phạt theo quy định của pháp luật (Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC). Dưới đây là bảng liệt kê các hành vi và mức phạt cụ thể:

1. Quy định mức phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

67


VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 4/2018 là ngày 30/1/2019. -> Nhưng đến ngày 8/2/2019 bạn mới nộp. -> Số ngày chậm nộp là 8 ngày (Tính từ ngày 1/2/2019).

=> Mức phạt là: Từ 400.000 - 1.000.000 -> Bình quân sẽ là: 700.000

* Theo khoản 3 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy địnhh về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

"- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính."


Như vậy: Sau khi đã xác định được hạn nộp Tờ khai thuế -> Thì số ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai - đến ngày thực nộp Tờ khai.

"Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước"

(Theo khoản 1 điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

2. Quy định về mức xử phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

68

3. Mức phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

69





- Không áp dụng các mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.


 

Lan Anh Lê

New member
Có bạn: :):)
Căn cứ khoản 1, khoản 3, Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
 
Top